Dyrektor OSiR Skałka złożył do Urzędu Miasta w Świętochłowicach Sprawozdanie z działalności finansowej za rok 2018 w dniu 27 marca 2019 r

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 zawiera: Bilans, Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), Zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz Informację dodatkową.

Suma aktywów i pasywów OSiR Skałka w roku 2018 wynosiła 31 961 132,74 zł.

Aktywa trwałe wyniosły: 31 814 603,83 zł, w tym:

 • wartości niematerialne i prawne: 4 423,37 zł
 • rzeczowe aktywa trwałe: 31 810 180,46 zł

Aktywa obrotowe wyniosły: 146 528,91 zł, w tym:

 • zapasy: 1 322,04 zł
 • należności krótkoterminowe: 112 344,37 zł
 • krótkoterminowe aktywa finansowe: 21 416,28 zł
 • rozliczenia międzyokresowe: 11 446,22 zł

Fundusze wyniosły:31 263 364,35 zł, w tym:

 • fundusz jednostki: 35 607 025,32 zł
 • wynik finansowy: -4 343 660,97 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 697 768,39 zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe: 697 768,39 zł.

Jak przedstawiono w Rachunku zysków i strat Jednostka uzyskała przychody w wysokości 1 754 932,31 zł, w tym:

 • przychody netto z podstawowej działalności gospodarczej: 1 161 815,50 zł
 • przychody operacyjne: 589 385,20 zł
 • przychody finansowe: 3 731,61 zł

Koszty działalności Jednostki w roku 2018 wynosiły ogółem 6 098 593,28 zł, w tym:

 • koszty działalności operacyjnej: 6 095 112,26 zł
 • koszty operacyjne: 2 962,60 zł
 • koszty finansowe: 518,42 zł

Działalność Jednostki w 2018 roku zakończyła się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości: -4 343 660,97 zł.

Załączniki

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Bilans za rok 2018 pdf 255.93 KB Ewelina Flis
Rachunek zysków i strat za rok 2018 pdf 335.01 KB Ewelina Flis
Zestawienie zmian w funduszu jednostki pdf 295.17 KB Ewelina Flis

Historia zmian

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 04 listopad 2019 11:23 Ewelina Flis
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 04 listopad 2019 11:24 Ewelina Flis
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 04 listopad 2019 11:25 Ewelina Flis
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 listopad 2019 11:32 Ewelina Flis
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 listopad 2019 11:39 Ewelina Flis

Metryczka