Ustawa określa zasady uprawiania i organizowania sportu, klubów sportowych, związków sportowych, zasady wspierania sportu przez organy władzy publicznej. Precyzuje też wymagania dotyczące kwalifikacji oraz zadania trenerów i instruktorów sportu.

Ustawa stanowi podstawę prawną rachunkowości. Zwyczajowo nazywana „polskim prawem bilansowym”. Określa zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów.

Ustawa opisuje organizację sektora finansów publicznych. Określa zasady finansów publicznych. Definiuje, czym są środki publiczne i na co są przeznaczane. Określa formy, w jakich mogą być tworzone jednostki sektora finansów publicznych.

Ustawa szczegółowo określa zadania i kompetencje gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. W artykule 7.1 Ustawa wyszczególnia zadania własne gminy, wśród nich m.in. sprawy: