Dyrektor OSiR „Skałka” ustalił Regulamin korzystania ze zjeżdżalni Zarządzeniem nr .... z dnia ....

Poniższy regulamin jest integralną częścią Regulaminu Obiektu.

 1. Zjeżdżalnia jest czynna dla użytkowników pływalni w dniach funkcjonowania basenu.
 2. W okresie do 15 listopada do 15 marca oraz w pozostałym okresie, gdy temperatura zewnętrzna utrzymuje się poniżej 10oC zjeżdżalnia jest całkowicie zamknięta.
 3. Prawo do korzystania ze zjeżdżalni mają osoby, które dokonały opłaty wstępu na Basen oraz spełniają warunki określone regulaminem Basenu i regulaminem zjeżdżalni.
 4. Osoby korzystające ze zjeżdżalni zobowiązane są bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników oraz obsługi obiektu.
 5. Dzieci do lat 7 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 6. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność - zabrania się biegania po schodach, przepychania, itp.
 7. Zauważone w trakcie zjazdu usterki urządzeń należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.
 8. Ślizgi winny być wykonywane z zachowaniem następujących warunków bezpieczeństwa:
  • osoba zjeżdżająca może rozpocząć ślizg dopiero w chwili zapalenia się zielonego światła, po sprawdzeniu czy w rynnie płynie woda,
  • zjazd odbywa się w pozycji leżącej lub półleżącej z nogami skierowanymi w dół,
  • po zakończeniu ślizgu, należy natychmiast opuścić obszar wylotu zjeżdżalni oraz jej hamowni, robiąc miejsce do wodowania następnemu użytkownikowi.
 9. Zjazd opiekunów z dziećmi do lat 7 odbywa się w sposób określony na rysunkach zamieszczonych na planszach bezpieczeństwa przy zjeżdżalni.
 10. Bezwzględnie zabrania się:
  • rozpoczynania ślizgu, gdy pali się czerwone światło,
  • wskakiwania do rynny z rozbiegu,
  • wykonywania ślizgu w pozycjach niedozwolonych, a w szczególności głową w dół,
  • chwytania rękami rynny w czasie zjazdu, wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów lub uprawiania niebezpiecznych zabaw, wyścigów, zjazdów grupami,
  • zatrzymywania się i stawania w zjeżdżalni,
  • posiadania na ubiorze elementów metalowych,
  • wykonywania innych czynności, zagrażających bezpieczeństwu.
 11. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.
 12. Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom ze schorzeniami serca i układu krążenia oraz szczególnie wrażliwym na nagłe przeciążenia.
 13. Osobom, które nie  przestrzegają  postanowień  regulaminu, grozi zakaz dalszych zjazdów, a w przypadkach rażącego naruszenia regulaminu - wydalenie z hali basenowej.
 14. Osoby korzystające ze zjeżdżalni czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko. Nieznajomość niniejszego regulaminu oraz instrukcji użytkowania zjeżdżalni nie zwalnia z odpowiedzialności za jej nieprawidłowe użytkowanie. OSiR „Skałka” nie ponosi odpowiedzialności za negatywne tego skutki.
 15. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Kierownik Pływalni.

Dyrektor OSiR „Skałka”

Załączniki

Brak załączników.

Historia zmian

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 21 marzec 2019 01:12 Agnieszka Kulik
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 marzec 2019 01:17 Agnieszka Kulik

Metryczka