W dziale Przedmiot i zasady działania zamieszczamy informacje o przedmiocie i zakresie działania OSiR Skałka, zasadach stanowienia prawa wewnętrznego, zasadach ustalania programów i planów pracy, zasadach finansowania działalności, zasadach prowadzenia kontroli zarządczej.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach jest gminną jednostką organizacyjną działającą na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz statutu, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XIII/124/2015 z dnia 21 września 2015 r.

Zasady zarządzania Ośrodkiem określa regulamin organizacyjny. W Ośrodku obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i bezpośredniego podporządkowania.

OSiR "Skałka" prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawach, w tym ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Majątek OSiR "Skałka" wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Ośrodka.