Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach jest gminną jednostką organizacyjną działającą na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz statutu, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XIII/124/2015 z dnia 21 września 2015 r.

I. Struktura organizacyjna

 1. W strukturze Ośrodka funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
  1. Dział Administracji, Marketingu i Promocji,
  2. Dział Księgowości, 
  3. Dział Pływalni, 
  4. Dział Sportu, Rekreacji i Imprez, 
  5. Dział Techniczno-Remontowy, 
  6. Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr.
 2. Organizacja wewnętrzna Ośrodka wynika z podziału jego zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych i wieloosobowych stanowisk oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników.
 3. W strukturze organizacyjnej Działu Administracji, Marketingu i Promocji, Działu Sportu, Rekreacji i Imprez, Działu Techniczno-Remontowego oraz Działu Pływalni wyodrębnia się stanowiska kierownicze.
 4. Działem Księgowości kieruje Główny Księgowy będący jednocześnie bezpośrednim przełożonym tego działu. 
 5. Schemat organizacyjny Ośrodka stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

Schemat organizacyjny Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”

Poniżej przedstawiamy schemat organizacyjny OSiR „Skałka”. Sposób wyświetlenia schematu zależy od szerokości wyświetlacza. Na węższych ekranach część schematu ulega przesunięciu na dół.

 • Dyrektor OSIR „Skałka”
  • SK
   Wieloosobowe
   stanowisko ds. kadr
  • GK
   Główny Księgowy
   • DK
    Dział Księgowości
  • Kierownik działu
    
   • DT
    Dział
    Techniczno-Remontowy
    • OBIEKTY:
     • Stadion im. P. Waloszka
     • Park Skałka
     • Akwen Skałka
     • Tereny zielone OSiR
     • Scena OSiR
     • Przystań kajakowa
     • Plac zabaw OSiR
     • Siłownia pod chmurką
     • Szatnie przy brodziku
     • Budynek użytkowy - Szkolna
     • Toalety publiczne OSiR
  • Kierownik działu
    
   • DA
    Dział Administracji,
    Marketingu i Promocji
  • Kierownik działu
    
   • DP
    Dział Pływalni
    • Pływalnie:
     • Kryta
     • Kompleks pływalni ekologicznych
  • Kierownik działu
    
   • DS
    Dział Sportu,
    Rekreacji i Imprez
    • OBIEKTY:
     • Boisko - ul. Bytomska 40
     • Dom Sportu
     • Stadion im. R. Pieca
     • Korty tenisowe / Skatepark
     • Kompleks Orlik I i II
     • Hala Sportowa - ul. Szkolna
     • Boisko - ul. Chopina
     • Boisko - ul. Polna
     • Kompleks Speedrowerowy
     • Siłownia i Fitness - ul. Bytomska

III Organizacja i kierowanie

 1. Kierownikiem Ośrodka jest Dyrektor, który wykonuje zadania przy pomocy Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.
 2. Dyrektora w czasie nieobecności zastępuje osoba przez niego wskazana.
 3. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:
  1. Główny Księgowy,
  2. Kierownik Działu Administracji, Marketingu i Promocji,
  3. Kierownik Działu Pływalni,
  4. Kierownik Działu Sportu, Rekreacji i Imprez, 
  5. Kierownik Działu Techniczno-Remontowego,
  6. Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr.
 4. Gospodarkę finansowo-księgową Ośrodka prowadzi Główny Księgowy. W razie jego nieobecności obowiązki Głównego Księgowego wykonuje w całości osoba upoważniona przez Głównego Księgowego a w przypadku nieudzielenia takiego upoważnienia - osoba wyznaczona przez Dyrektora. 
 5. Zakres zadań, uprawnień i obowiązków Głównego Księgowego określa Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym lub odrębnych zarządzeniach wewnętrznych.
 6. Główny Księgowy i kierownicy działów kierują pracą podporządkowanych komórek organizacyjnych, podejmujących decyzje w granicach posiadanych uprawnień i umocowań oraz ponosząc pełną odpowiedzialność za realizację obowiązku przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, aktów prawa miejscowego, innych aktów prawnych ustalonych przez organy gminy oraz regulacji zawartych w regulaminach i aktach wewnętrznych ustalonych przez Dyrektora.
 7. Główny Księgowy oraz kierownicy działów są bezpośrednimi przełożonymi pracowników zatrudnionych w podległym dziale.
 8. Pracę Wieloosobowego Stanowiska ds. Kadr koordynuje osoba wyznaczona przez Dyrektora.
 9. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy wykonują swoje zadania w oparciu o zarządzenia wewnętrzne Dyrektora, bądź ustalony zakres czynności i są rozliczani z właściwej realizacji obowiązków przez bezpośredniego przełożonego.

IV. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933), zwanym dalej „Biuletynem”, oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór.
 2. Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w OSiR „Skałka” określa Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Sportu i Rekreacji „Skałka” z dnia 27.04.2015 r.

V. Staże

 1. Umowa o odbycie stażu przez osoby bezrobotne zawierana jest pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a OSiR „Skałka”, który jest organizatorem stażu. W ramach zawartej umowy Urząd Pracy kieruje w celu odbycia stażu osobę bezrobotną.
 2. Zasady, okres odbywania stażu oraz obowiązki zawarte są w umowie stażowej.

VI. Studenckie praktyki zawodowe

Porozumienie lub umowa w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych zawierana jest pomiędzy Uczelnią, Ośrodkiem oraz Studentem. Ośrodek organizuje i przeprowadza studenckie praktyki zawodowe zgodnie z ramowym programem praktyk opracowanym przez Uczelnię. 

VII. Archiwizowanie dokumentacji kadrowej

W przypadku dokumentacji osobowej (kadrowej) OSiR „Skałka” stosuje ogólną zasadę obowiązku przechowywania dokumentów przez 50 lat od dnia zakończenia stosunku pracy. Dokumentacja gromadzona jest w wersji papierowej od dnia powołania OSiR „Skałka” tj. 01.01.1980 r.

Załączniki

Brak załączników.

Historia zmian

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 18 marzec 2019 10:29 Agnieszka Czapla
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 maj 2019 12:19 Agnieszka Czapla
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 maj 2019 12:45 Agnieszka Czapla

Metryczka