Zasady zarządzania Ośrodkiem określa regulamin organizacyjny. W Ośrodku obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i bezpośredniego podporządkowania.

Podstawowymi formami zarządzania są wewnętrzne akty prawne oraz bieżące decyzje i polecenia służbowe wydawane pisemnie bądź ustnie.

Wewnętrzne akty prawne

Wewnętrznymi aktami prawnymi są:

  • zarządzenia Dyrektora,
  • regulaminy,
  • instrukcje wewnętrzne.

Podległość służbowa

Pracą każdej komórki organizacyjnej kieruje jeden kierownik. Każdy pracownik podlega bezpośrednio jednemu przełożonemu. Pracownik może otrzymać polecenie służbowe także od Dyrektora Ośrodka lub Głównego Księgowego. W takim wypadku zobowiązany jest powiadomić o tym kierownika swojej komórki organizacyjnej.

W razie nieobecności kierownika, pracą komórki organizacyjnej kieruje pracownik wyznaczony przez Dyrektora lub Głównego Księgowego.

Referowanie przełożonym spraw niezgodnie ze stanem faktycznym lub prawnym stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Podpisywanie korespondencji

Korespondencję wychodzącą na zewnątrz oraz wszelkiego rodzaju dokumenty podpisuje Dyrektor Ośrodka. Dyrektor może upoważnić do podpisywania korespondencji i dokumentów innych pracowników.

Korespondencja przedkładana do podpisu Dyrektora lub Głównego Księgowego opracowana przez komórki organizacyjne winna być podpisana na kopii pisma przez kierownika komórki organizacyjnej lub osobę zastępującą kierownika.

Podpisywanie umów

Umowy, w wyniku, których powstają zobowiązania finansowe, wymagają podpisu Dyrektora i kontrasygnaty Głównego Księgowego.

Udzielanie informacji

Informacji o istotnych sprawach Ośrodka udziela Dyrektor lub osoby wyznaczone przez Dyrektora.

Załączniki

Brak załączników.

Historia zmian

Brak informacji o zmianach.

Metryczka