Organ wykonawczy

Organem zarządzającym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Świętochłowicach jest Dyrektor Ośrodka. W tym dziale przedstawiamy podstawowe informacje o Dyrektorze Ośrodka, jego kompetencjach oraz zarządzeniach, wystąpieniach i stanowiskach.

  • Na tej stronie znajdują się informacje o dyrektorze OSiR Skałka – o zasadach powoływania, zadaniach, uprawnieniach, trybie działania, przyjmowaniu interesantów oraz informacje o osobach uprawnionych do występowania w imieniu dyrektora OSiR Skałka i zakresie ich pełnomocnictw.

  • Na tej stronie znajdują się informacje o zasadach działania, kompetencjach i trybie działania Dyrektora OSiR Skałka jako organu zarządzającego Ośrodkiem.

  • Zgodnie z nadanym przez Radę Miasta Statutem, Ośrodkiem kieruje dyrektor, który jednoosobowo, w ramach czynności zwykłego zarządu, samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania OSiR Skałka i ponosi za nie odpowiedzialność.

    W tym dziale publikowane są zarządzenia Dyrektora OSiR Skałka, które wprowadzają w życie, zmieniają bądź uchylają przepisy wewnętrzne, programy i plany działania, ustanawiają składy komisji, rozpoczynają i kończą procedury przetargowe, naboru pracowników, itp.