Kompetencje dyrektora Ośrodka określa w rozdziale IV Statut OSiR Skałka nadany Ośrodkowi przez przez Radę Miejską w Świętochłowicach.

Zgodnie ze Statutem Dyrektor Ośrodka:

 • zarządza jednoosobowo Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz działając na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw, z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw.
 • odpowiada za jego działalność i realizację zadań statutowych, oraz efektywne gospodarowanie mieniem Ośrodka
 • składa oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków Ośrodka
 • realizuje działania Ośrodka przy pomocy podległych pracowników.
  Dyrektor może powierzyć określone obowiązki - w tym obowiązki w zakresie gospodarki finansowej - pracownikom Ośrodka. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia, zakresu czynności albo wskazania w regulaminie organizacyjnym Ośrodka.
 • jest kierownikiem zakładu pracy i wykonuje wszelkie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka
 • wydaje wewnętrzne akty normatywne, tj. zarządzenia, regulaminy i instrukcje wewnętrzne, dotyczące działalności Ośrodka.

Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Świętochłowice. Prezydent Miasta Świętochłowice wykonuje wobec Dyrektora czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zastępowanie Dyrektora Ośrodka

W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego pracownik Ośrodka, w oparciu o udzielone przez Dyrektora pełnomocnictwo. Na zastępującego przechodzą prawa i obowiązki, jak również odpowiedzialność wynikająca z zakresu uprawnień Dyrektora.

Szczegółowy wykaz obowiązków i uprawnień Dyrektora

Szczegółowy wykaz obowiązków i uprawnień Dyrektora określony został w Regulaminie organizacyjnym Ośrodka. Do podstawowych obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:

 1. zapewnienie wykonania zadań Ośrodka;
 2. organizowanie, zarządzanie, nadzorowanie, kierowanie całokształtem pracy Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz;
 3. ustalanie zakresów działania podporządkowanych komórek organizacyjnych;
 4. ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności kierowników komórek organizacyjnych oraz właściwy dobór pracowników;
 5. gospodarowanie środkami przeznaczonymi na realizację zadań;
 6. ustalanie czasu pracy poszczególnych obiektów;
 7. nadzór nad mieniem będącym w zarządzie lub użytkowaniu Ośrodka;
 8. określenie liczby pracowników na obiektach;
 9. ustalanie przerw w pracy obiektów;
 10. delegowanie podległych pracowników w sprawach służbowych;
 11. podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych;
 12. współpraca w sprawach pracowniczych i działalności socjalnej z przedstawicielami załogi;
 13. wydawanie zarządzeń, instrukcji, regulaminów zapewniających ustalenia zasad działania oraz porządek i dyscyplinę pracy;
 14. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy;
 15. egzekwowanie przestrzegania przepisów bhp i p.poż., przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

Załączniki

Brak załączników.

Historia zmian

Brak informacji o zmianach.

Metryczka